Att skydda den biologiska mångfalden har tidigare ansetts vara viktigt framför allt för två av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Men en ny internationell forskningsstudie visar att biologisk mångfald kan bidra till uppfyllandet av samtliga mål. Studien befäster därmed det ekologiska jordbrukets position som ett hållbart och innovativt odlingssystem som levererar på flera av de 17 globala målen.


Biologisk mångfald har betydelse för alla mål

År 2015 antog världens stats- och regeringschefer Agenda 2030 som består av 17 globala mål för hållbar utveckling som bland annat syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga mänskliga rättigheter för alla och skydda planeten och dess naturresurser.

Hittills har vikten av biologisk mångfald lyfts fram i två av de 17 globala målen – det är målen ”Hav och marina resurser” (nr 14) och ”Ekosystem och biologisk mångfald” (nr 15). En grupp svenska och brittiska forskare bestämde sig därför för att kartlägga den biologiska mångfaldens betydelse för övriga mål. Det resulterade i en systematisk genomgång av ett stort antal vetenskapliga studier.

Forskarna fann att den biologiska mångfalden bidrar till ytterligare tio globala mål, inklusive de centrala målen ”Bekämpa klimatförändringarna” (nr 13), ”Utrota fattigdom” (nr 1), ”Rent vatten och sanitet” (nr 6) och ”Människors hälsa och välbefinnande” (nr 3).

– I målet om människans hälsa och välbefinnande har biologisk mångfald betydelse på många sätt. Det handlar om luftkvalitet och vattenkvalitet men också andra saker som många kanske inte tänker på lika mycket. Som att naturen minskar stress och uppmuntrar till en hälsosam livsstil, säger Grzegorz Mikusiński, forskare från SLU och en av medförfattarna.

För de resterande fem målen ”God utbildning för alla” ”Jämställdhet”, ”Minskad ojämlikhet”, ”Fredliga och inkluderande samhällen”, ”Genomförande och globalt partnerskap”, kunde forskarna identifiera indirekta bidrag.

– Vi hoppas att en ökad medvetenhet om den biologiska mångfaldens centrala betydelse för hållbar utveckling kommer att få beslutsfattare på alla nivåer att integrera hänsyn till biologisk mångfald i ett brett spektrum av utvecklingssektorer och därmed stoppa förlusten av biologisk mångfald, säger Richard Smithers, Associate Director från Ricardo Energy & Environment.

 

Mer mångfald med ekologiskt jordbruk

Jordbruket är en av de sektorer som påverkar och påverkas mest av den biologiska mångfalden. I det här sammanhanget har det ekologiska jordbruket en stor fördel. En internationell studie som analyserat forskning som publicerats över 30 års tid slår fast att artrikedomen av växter och pollinerare i genomsnitt är 50 procent högre på ekologiska gårdar. En mångfald av olika pollinatörer och andra nyttoorganismer har också visat sig bidra till större skördar och kan utgöra ett skydd mot extremväder.

Även mångfalden i jorden gynnas av ekologisk odling. Flertalet vetenskapliga studier visar att artrikedomen och den totala mängden viktiga mikroorganismer är större på ekologiska gårdar. Liknande budskap förs fram av IPBES, FN:s expertpanel för biologisk mångfald, som menar att ekologiska jordbruksmetoder är ett verktyg för att främja biodiversiteten i odlingslandskapet. Likaså pekar IPCC, FN:s klimatpanel, på att ekologiska jordbruksmetoder är en väg till en hållbar markanvändning.

Vi som representerar den ekologiska produktionen kan därmed konstatera att satsningar på ekologiskt jordbruk inte bara levererar på ”Ekosystem och biologisk mångfald” (nr 15) utan även bidrar, antingen direkt eller indirekt, till samtliga av de 17 globala målen.

 

Källor: